Dr. Sakshi Kapila

M.B.B.S, M.S. (Eye)

Dr. Gurjit Singh

M.B.B.S, M.S. (Eye)

Dr. Harsh Inder

M.B.B.S, M.S. (Eye)

Dr. Sandeep Gupta

M.B.B.S, M.S. (Eye)

Dr. Balbir Khan

M.B.B.S, M.S. (Eye)

Dr. Daizy Pathania

M.B.B.S, M.S. (Eye)